Reklamacje zakupionych produktów

 

§ 1 Odstąpienie od umowy

 

1.1 Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.  Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

1.2 Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

 

1.3 Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania.

 

1.4 Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 

- o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

1.5 Z zastrzeżeniem postanowień punktu 1.4 powyżej, w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt.

 

1.6 Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sklep ma zwrócić zapłatę.

 

1.7 W ciągu do dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Konsumenta listem priorytetowym. Konsument powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu do 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Konsumenta.

 

 

§ 2 Procedura reklamacji

 

2.1 Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta i kodeksem cywilnym Klient może złożyć reklamację z tytułu wad fizycznych produktu lub, kiedy przesyłka jest niezgodna z umową sprzedaży, w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania zakupionego towaru, zwracając towar w stanie nienaruszonym oraz w oryginalnym opakowaniu.

 

2.2 W celu dokonania zwrotu niezbędny jest kontakt Klienta z obsługą Sklepu internetowego „1000 Lakes” drogą elektroniczną: info@1000lakes.pl. Klient odsyła towar na koszt własny, odpowiednio zabezpieczając go na czas wysyłki.

 

2.3 Jeżeli Sklep internetowy "1000 Lakes" uzna reklamację Klienta za uzasadnioną, sprzedawca zwróci koszt przesyłki poniesiony przez Klienta.

 

2.4 Produkty znajdujące się w ofercie Sklepu internetowego „1000 Lakes” objęte są gwarancją. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od momentu złożenia zamówienia.

 

2.5 Z uwagi na specyficzne cechy towarów żywnościowych Sklep internetowy „1000 Lakes” rekomenduje konieczność niezwłocznego zawiadomienia sprzedawcy o niezgodności towaru z umową, nie później jednak niż w terminie 3 dni od otwarcia opakowania.

 

2.5 Wszelkie wady towaru, nieprawidłowe jego działanie powinny być niezwłocznie zgłaszane w formie pisemnej z dokładnym opisem uszkodzenia na adres: info@1000lakes.pl.

 

2.6 Gwarancją nie są objęte produkty, które zostały przez Klienta lub osoby trzecie zniszczone, uszkodzone, zmodyfikowane lub były użytkowane w niewłaściwy sposób.

 

2.7 Sklep internetowy „1000 Lakes” dokłada wszelkich starań, by czas rozpatrzenia reklamacji był jak najkrótszy.

 

2.8 W przypadku reklamacji uzasadnionej Sklep internetowy „1000 Lakes” dostarcza – na własny koszt – brakujące lub wolne od wad towary, dokonuje naprawy uszkodzeń, wymienia wadliwe elementy, zwraca zapłaconą przez Klienta cenę lub proponuje Klientowi odpowiedni rabat. Sposób wykonania reklamacji leży po stronie Sklepu internetowego „1000 Lakes” i jest z Klientem uzgadniany.

 

2.9 Klient informuje Sklep internetowy „1000 Lakes” o uszkodzeniu zakupionego towaru. Z wysyłką towaru należy wstrzymać się do czasu potwierdzenia, które wystosuje obsługa Sklepu.

 

2.10 Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 

2.11 Sklep internetowy „1000 Lakes” - na koszt własny - wysyła do Klienta nowy lub naprawiony towar, za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej (po uzgodnieniu z Klientem sposobu przesyłki). W przypadku nieodebrania przesyłki z przyczyn leżących po stronie Klienta, jej kolejne skuteczne dostarczenie odbywa się na koszt własny Klienta.

 

2.12 Adres wysyłki reklamowanego towaru: Prosper Trade & Travel Spółka z o.o., ul. Zajęcza 15 p. 3, Warszawa 00-351,woj. mazowieckie.

At Your service: Monday - Friday from 9:00 to 18:00

Tel.: +48 691 240 640

E-mail: info@1000lakes.pl

HQ: ul. Zajęcza 15 p. 3, Warszawa 00-351

For more news, comments, events and stories, click here >>>

, kll

  • Facebook Social Icon

Prosper Trade & Travel Sp. z o.o. is the sole owner of the trademark "1000 Lakes". The company is registered in the Court Registry of Poland (KRS) under the registry number 0000531837; tax evidence registry (NIP) EU VAT number: 123 129 19 43; national statistics registry (REGON) number 147457553.

© 1000 Lakes 2020   |   Returns   |   Terms of use   |   Privacy & cookies policy